Zastupanje domaćih i stranih privrednih društava u svim vrstama postupaka pred sudovima i državnim institucijama.  Učestvovanje u pregovorima sa stranim i domaćim pravnim licima kao i pravno savetovanje u oblasti privrede.

Građansko pravo kao najšira grana prava obuhvata više raznih oblasti prava u kojima naša kancelarija sa velikim uspehom pruža pravnu pomoć. Efikasno rešavanje pravnih problema u svim vrstama obligacionih, naslednopravnih i ostalih pravnih odnosa iz građanskog prava pred sudovima i drugim državnim institucijama.

Naša kacelarija zastupa klijente prilikom rešavanja svih pravnih problema iz oblasti međunarodnog privatnog prava kao i drugih pravnih problema sa inostranim elementima pred sudovima i drugim državnim institucijama.

Detaljna analiza i pripremanje odbrane u svim vrstama krivičnih predmeta. Uspešno zastupanje brojnih klijenata u jednoj od najzahtevnijih grana prava i ostvarivanje najpovoljnijeg ishoda za naše klijente.

Zastupamo klijente u jednoj od najspecifičnijih grana prava gde se najveći broj sudskih odluka zasniva na postojećoj sudskoj praksi koja se stalno menja i ažurira. Naša advokatska kancelarija pažljivo na svakodnevnom nivou prati izmene postojeće sudske prakse u oblasti radnih sporova kako bi ostvarila najpovoljnije rezultate za svoje klijente.

Zastupanje u upravnim postupcima pred svim upravama i njenim organima u Republici Srbiji kao i u upravnim sporovima pred Upravnim sudom počevši od najjednostavnijih pa do najsloženijih problema sa kojima se građani svakodnevno susreću.

Naša kancelarija je razvila brz i efikasan sistem za naplatu potraživanja u sudskim i vansudskim izvršnim postupcima.

Naša kancelarija sa velikim uspehom pruža svojim klijentima pravnu pomoć i savetovanje u oblasti intelektualne svojine. Sa velikim uspehom zastupamo klijente prilikom registracije i zaštite patenata, kao i drugih autorskih dela.

Naša kancelarija savetuje klijente koja vrsta ugovora je najpovoljnija i odgovarajuća za njen konkretan slučaj. Nakon toga se pristupa sastavljanju ugovora iz odgovarajuće oblasti prava.

Zastupanje domaćih i stranih privrednih društava u svim vrstama postupaka pred sudovima i državnim institucijama.  Učestvovanje u pregovorima sa stranim i domaćim pravnim licima kao i pravno savetovanje u oblasti privrede.

Građansko pravo kao najšira grana prava obuhvata više raznih oblasti prava u kojima naša kancelarija sa velikim uspehom pruža pravnu pomoć. Efikasno rešavanje pravnih problema u svim vrstama obligacionih, naslednopravnih i ostalih pravnih odnosa iz građanskog prava pred sudovima i drugim državnim institucijama.

Naša kacelarija zastupa klijente prilikom rešavanja svih pravnih problema iz oblasti međunarodnog privatnog prava kao i drugih pravnih problema sa inostranim elementima pred sudovima i drugim državnim institucijama.

Detaljna analiza i pripremanje odbrane u svim vrstama krivičnih predmeta. Uspešno zastupanje brojnih klijenata u jednoj od najzahtevnijih grana prava i ostvarivanje najpovoljnijeg ishoda za naše klijente.

Zastupamo klijente u jednoj od najspecifičnijih grana prava gde se najveći broj sudskih odluka zasniva na postojećoj sudskoj praksi koja se stalno menja i ažurira. Naša advokatska kancelarija pažljivo na svakodnevnom nivou prati izmene postojeće sudske prakse u oblasti radnih sporova kako bi ostvarila najpovoljnije rezultate za svoje klijente.

Zastupanje u upravnim postupcima pred svim upravama i njenim organima u Republici Srbiji kao i u upravnim sporovima pred Upravnim sudom počevši od najjednostavnijih pa do najsloženijih problema sa kojima se građani svakodnevno susreću.

Naša kancelarija je razvila brz i efikasan sistem za naplatu potraživanja u sudskim i vansudskim izvršnim postupcima.

Naša kacelarija sa velikim uspehom pruža svojim klijentima pravnu pomoć i savetovanje u oblasti intelektualne svojine. Sa velikim uspehom zastupamo klijente prilikom registracije i zaštite patenata, kao i drugih autorskih dela.

Naša kancelarija savetuje klijente koja vrsta ugovora je najpovoljnija i odgovarajuća za njen konkretan slučaj. Nakon toga se pristupa sastavljanju ugovora iz odgovarajuće oblasti prava.